15 rocznica śmierci św. Jana Pawła

Janie Pawle II nasz święty orędowniku,

Wspomożycielu w trudnych sprawach
Ty, który swoim życiem świadczyłeś
wielką miłość do Boga i ludzi
Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi
w umiłowaniu obojga,
pragnąc pomagać innym.
Przez miłość i wielkie cierpienie
ofiarowane za bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości.
Pragniemy prosić Cię o wstawiennictwo i ratunek
dla ludzi całego świata zagrożonych epidemią Koronawirusa.

Wierząc, że przez Twoją wiarę,
modlitwę i miłość pomożesz zanieść
do Boga z ufnością w miłosierdzie Boże
i moc Twej papieskiej modlitwy.

Pragniemy przez Jezusa i Maryję
Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała ojcu…

Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem uwolnij nas od epidemii oraz pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


O duchową łączność zaapelował kard. Stanisław Dziwisz, który zachęcił wszystkich miłujących św. Jana Pawła II, aby o godz. 21.37 zapalili w oknach świece i za wstawiennictwem św. Jana Pawła II modlili się o ustanie pandemii koronawirusa.

Kardynał proponuje, by odmówić w godzinie odejścia św. Jana Pawła II do Domu Ojca, akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu, który sam niedawno złożył w łagiewnickim sanktuarium:

„Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany  przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata  i każdego człowieka. Do Ciebie
z pokorą wołamy.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij
w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie  i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali
z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie Pawle II, św. Faustyno, bł. Michale Sopoćko i wszyscy święci, módlcie się za nami”.